Chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019: Những thông tin mới cần biết

Chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019: Những thông tin mới cần biết

 

Chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 gồm 02 trường hợp. Hiện nay, điều mà người sử dụng đất quan tâm nhất là có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không? Nếu được chuyển mục đích thì phải mất bao nhiêu tiền?

 

1️⃣ Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

 

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

a) Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất

 

UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0.5 hecta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định sử dụng đất với tổ chức.

 

b) Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 

Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Phải viết đơn xin phép và cơ quan Nhà nước căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Huyện để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không. Vì không phải chỉ cần viết đơn xin phép chuyển là được chuyển.

 

c) Phân loại đất đai

 

Theo Điều 10 của Luật Đất đai 2013 căn cứ vao mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

Nhóm 1: Đất Nông nghiệp

◾ Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác\

◾ Đất trồng cây lâu năm

◾ Đất rừng sản xuất

◾ Đất rừng phòng hộ

◾ Đất rừng đặc dụng

◾ Đất nuôi trồng thủy sản

◾ Đất làm muối

◾ Đất nông nghiệp khác

Nhóm 2: Đất phi nông nghiệp

◾ Đất ở gồm đất tại nông thôn, đất ở tại đô thị

◾ Đất xây dựng trụ sở cơ quan

◾ Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

◾ Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp. Đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giao dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.

◾ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Đất thương mại, dịch vụ. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm,…

◾ Đất sử dụng vào mục đích công cộng

◾ Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

◾ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

◾ Đất sông, ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng

◾ Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, láng, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất,…

Nhóm 3: Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng

Việc phân loại đất có vai trò quan trọng, vì trên thực tế chủ yếu tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp sang đất ở. Chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở (vì lợi ích của đất mang lại cao hơn). Và tiền sử dụng đất phải nộp cuar từng loại khi chuyển là khác nhau.

 

2️⃣ Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

 

Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển, gồm:

◾ Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

◾ Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

◾ Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

◾ Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

◾ Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

◾ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

◾ Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ. Chuyển đất thương mại, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

 

3️⃣ 05 trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép

 

Theo Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

◾ Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác. Gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt. Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được Pháp luật cho phép, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm.

◾ Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.

◾ Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm

◾ Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

◾ Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ. Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Theo đó, tuy không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng khi chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký biến động đất đai.

 

4️⃣ Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

 

Theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành theo các bước sau:

✔️ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

◼️ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

◼️ Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

◼️ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ)

✔️ Bước 2: Nộp hồ sơ

◼️ Nộp Hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

◼️ Trường hợp nhận Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

✔️ Bước 3: Xử lý, giải quyết yêu cầu

◼️ Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

◼️ Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫ người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tái chính theo quy định của Pháp luật.

◼️ Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp Huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

◼️ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0.5 ha trở lên thì UBND cấp Huyện trình UBND cấp Tỉnh chấp thuận trước khi UBND cấp Huyện cấp nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

◼️ Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạp cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

◼️ Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

✔️ Bước 4: Trả kết quả

◼️ Phòng Tài Nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

◼️ Thời gian thực hiện:

▫️ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

▫️ Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

 

5️⃣ Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức

 

✔️ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

◼️ Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

◼️ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sr dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

◼️ Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của Pháp luật về nhà ở. Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật về kinh doanh bất động sản

✔️ Bước 2: Nộp hồ sơ

◼️ Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường

◼️ Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thơi gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

✔️ Bước 3: Xử lý, giải quyết yêu cầu

◼️ Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

◼️ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

◼️ Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật.

◼️ Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp Tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

◼️ Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

◼️ Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

✔️ Bước 4: Trả kết quả

◼️ Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

◼️ Thời gian thực hiện

🔸 Theo khoản 40 Diều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 2019 là không quá 15 ngày. Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

🔸 Thời gian không tính các ngày nghỉ,ngày Lễ theo quy định của Pháp luật. Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm Pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

🔸 Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

🔸 Trường hợp, cơ quan Nhà nước chậm thực hiện thì người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi chậm trễ đó.

 

6️⃣ Phí chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

 

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (được hướng dẫn bởi Điều 4 và Điều 5 Thông tu 76/2014/TT-BTC). Thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải nộp tùy theo loại đất ban đầu được chuyển và nguồn gốc sử dụng đất. Số tiền phải nộp từng trường hợp là khác nhau. Cụ thể:

🔹 Trường hợp 1: Nộp 50% số tiền sử dụng đất (nộp 1 nửa số tiền)

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở. Với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định trong các trường hợp sau.

➕ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thử đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở.

➕ Chuyển từ đất đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn cị đo đạc khi vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/07/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

➕ Số tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

 

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định

2

 

🔹 Trường hợp 2: Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở.

 

➕Theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP khi hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì số tiền phải nộp như sau:

 

 

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

 

 

🔹 Trường hợp 3: Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở

 

Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Không phải nộp tiền sử dụng đất:

➕ Khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đất từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở không phải nộp tiền nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

➕ Đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

➕ Có thời gian sử dụng đất ổn định, lâu dài trước ngày 01/07/2004

➕ Không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thúc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 thì tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng như sau:

 

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở Tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại

 

🔹 Trường hợp 4: Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng

Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

➕ Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Nghĩa là tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – tiền sử dụng tính theo giá đất nông nghiệp, tất cả chia đôi.

➕ Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

 

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

 

Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất thì thu tiền sử dụng bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở Tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng còn lại

 

‼️ Lưu ý:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích dử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Ví dụ: Ông A mua của ông B thử đất là đất ở để sản xuất kinh doanh, giờ lại xin chuyển thành đất ở thì không phải mất tiền.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp trên là giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Số tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời gian sử dụng đất còn lại được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời gian sử dụng đất còn lại = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất của thời hạn sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất x Số năm sử dụng đất còn lại
Tổng thời hạn sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất

 

 

Trên đây là toàn bộ những quy định về chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan